วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

บุคลากรคอมพิวเตอร์ ( People ware )

บุคลากรคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีอยู่ด้วยกันสามกลุ่ม ได้แก่
(1) บุคลากรคอมพิวเตอร์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
(2) บุคลากรคอมพิวเตอร์ทางด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ ( Programmers ) ทำหน้าที่สร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามข้อกำหนด นักวิเคราะห์ระบบ ( Systems Analyst ) ทำหน้าที่ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ แล้วเสนอแนะวิธีการทำงานใหม่เป็นระบบงานคอมพิวเตอร์
(3) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป